Saltsjöbadens Golfklubb stadgar & policy

GKS stadgar

Saltsjöbadens Golfklubbs årsmöte, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före april månads utgång.

På Årsmöte-vårmötet avhandlas

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.
 • Fastställande av resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
 • Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GKS Drift.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Val av:

 • Golfklubbens ordförande för en tid av 1 år.
 • Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 • En revisor jämte en suppleant för en tid av 1 år.
 • En ledamot i valberedningen för en tid av 3 år, varav 1 utses till ordförande.
 • Val av Golfklubbens representant till bolagsstämman i GKS drift med uppdragsspecifikation.

På Årsmöte-höstmötet avhandlas

 • Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår.
 • Redovisning av Golfklubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag.
 • Fastställande av styrelsens förslag för det kommande året till verksamhetsplan, drifts-, investerings- och finansieringsbudget i Golfkoncernen, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till Golfklubben samt spelavgifter till Golfklubbens driftbolag.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

För ändring av Golfklubbens stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om inte annat meddelas i kallelse träder av årsmötet beslutade stadgeändringar i kraft omedelbart.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för Golfklubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

GKS Policys

Antagna av styrelsen vid styrelsemöte 2020-04-15

Policys gällande Säkerhet – trygghet och skadeförebyggande

Allmänt 
Alla på klubben ska känna sig säkra och trygga i våra aktiviteter.

Policyn skall följas av medlemmar, green-fee gäster, anställda, ledare, funktionärer och entreprenörer.

Alla som är aktiva på banan informeras om hur säker golf spelas. Det är styrelse, anställda, golf-pro och ideella ledare som skall förmedla kännedom och kunskap om säker golf.

Som golfspelare ansvarar du för att din golfboll eller golfklubba inte riskerar att träffa och skada någon.

Det finns mer information om säkerhetsföreskrifter vid golfspel på kansliet.

Anläggning 
Styrelsen har tillsammans med personal och bankommitté ständigt en diskussion om hur golfklubben kan öka säkerheten på banorna, övningsområden och övriga anläggningen. Inom ramen för detta görs varje år en säkerhetsinventering.

I arbetet ingår även att säkerställa att klubbens personal får sådan arbetsmiljö att deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

Allmänheten informeras genom att det på banan finns skyltar som informerar om risken med att vistas på banan och vad ordet ”Fore” betyder.

Det bör även finnas vuxna ledare tillhands vid juniorträningar.

Skadeförebyggande 
Så många som möjligt bör få en utbildning i HLR och kunskap om var Hjärt-startaren finns. Det skall finnas lättare sjukvårdsmaterial på kansli, i tävlings-kansliet och i kiosken vid hål 10.

All träning bör bedrivas så att skador undviks.

Vid allvarlig olycka – ring 112.

Konsekvens vid åsidosättande av denna policy 
Om någon inte uppträder säkert på banan, övningsområdet eller övriga anläggningen så bör en incidentrapport lämnas till GKS via kansli eller styrelse. Anser klubben att den person som anmälan avser inte uppträtt på ett säkert sätt, ska erinran härom ges. Finner klubben att personen uppträtt på särskilt farligt sätt ska styrelsen anmäla incidenten till Svenska Golfförbundet.

Policyn utvärderas kontinuerligt av föreningens styrelse och nödvändiga revideringar görs i samband med detta.

Policy gällande Medvetet ledarskap och ungas delaktighet och inflytande

Allmänt 
Denna policy vänder sig till dig som idag har, eller önskar ha, ett ledaruppdrag inom GKS. Som ledare inom GKS spelar du en avgörande roll inte bara för medarbetare, medlemmar, gäster och elever utan också för hur vi gemensamt lyckas nå framgång. Kompetensen att leda är av stor betydelse för att förverkliga GKS vision och mål. Den kompetensen kan, och bör, tränas och utvecklas.

Ledarutvecklingen är viktig för att skapa förutsättningar för ungdomarnas delaktighet och inflytande. Att ge unga ett verkligt inflytande ställer krav på dig som vuxen och ledare. Det förutsätter både att vi gör det möjligt för barn och unga att medverka i beslutsprocesser och att vi på riktigt är beredda att anpassa oss efter det de unga säger. Att ha inflytande är att få möjlighet att uttrycka en åsikt och bli tagen på allvar. Det är inte detsamma som att ungdomarna får bestämma.

Mål 
Nedan listas ett antal punkter som är viktiga för GKS ledare och ungdomar att eftersträva:

Alla ledare ska ha den utbildning och/eller den kompetens som krävs för deras ansvarsområde.

Ledare bör ha gått en behörig utbildning.

Ledare ska vara väl bekanta med klubbens olika policydokument och även vara ett gott föredöme för övriga medlemmar i klubben.

Målsättningen är att ingen på klubben ska behöva utsättas för mobbning eller någon annan form av kränkande behandling. Vi försöker förebygga detta genom att behandla varandra respektfullt och stöttande.

Med hänsyn till ålder ska klubben verka för att barn och unga succesivt ska ta ansvar för och påverka klubbens verksamhet.

GKS ska ta tillvara ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter i utformningen och ledningen av tränings- och tävlingsverksamheten.

GKS ska uppmuntra ungdomar från 15 år och uppåt att vara ungdomstränare och då se till att de får den utbildning och stöttning som rollen kräver.

Policyn utvärderas kontinuerligt av föreningens styrelse och nödvändiga revideringar görs i samband med detta.

Policy gällande Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT)

Alla medlemmar, ledare, entreprenörer och anställda i GKS ska känna till och få information om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolicyn. Den ska följas av alla personer under idrottsutövandet och vid sammankomster arrangerade av GKS eller dess partners. Även vårdnadshavare till juniorer skall informeras.

All juniorverksamhet inom klubbens regi ska vara fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det ska gälla såväl vid spel och träning, som vid läger och liknande arrangemang. Ett stort ansvar i detta arbete ligger på föreningens ledare och funktionärer.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak definieras som substanser som på olika sätt är berusande, beroendeframkallande eller prestationshöjande (alkohol, narkotika och dopning). Policyn omfattar även användandet av tobaksprodukter av omyndiga personer.

Alla ledare kan aktivt påverka och inspirera medlemmar att avstå från alkohol, narkotika, dopning och tobak genom utbildning samt genom att se och reagera på bristande beteende gentemot denna policy och genom att alltid föregå med gott exempel.

Mål 
All juniorverksamhet skall bedrivas fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Vid aktiviteter som arrangeras av klubben arbetar vi aktivt för en narkotika- och dopningsfri miljö, är återhållsamma med alkohol och erbjuder alkoholfria alternativ. Från denna regel finns inga undantag.

Rökning och snusning är inte tillåtet för ungdomar i omyndig ålder.

All verksamhet inom GKS omfattas av de dopningsregler som är fastställda av Riksidrottsförbundet, vilket innebär att inga preparat som finns upptagna på RF:s lista över förbjudna preparat är tillåtna.

Alla medlemmar, tränare, lagledare, personal, entreprenörer och ideella ledare har ansvar för att dessa målsättningar efterlevs.

Konsekvenser vid brott mot denna policy 
Medlemmar som bryter mot ovanstående mål ska snarast bli införstådda i detta och det ska föras samtal med, i förekommande fall vårdnadshavare, tränare, ansvarig ledare och vid behov klubbchef.

Medlemmar (och vårdnadshavare till omyndiga medlemmar) informeras även om att det vid upprepade avvikande beteende mot dessa policys kan leda till avstängning och i yttersta fall till uteslutning ur klubben efter beslut i styrelsen. Vid minderårigs bruk av narkotika underrättas också de sociala myndigheterna.

Om en medlem i GKS ertappas med dopning, kommer det regelverk som är fastställt av RF att tillämpas. Om medlem i omyndig ålder ertappas underrättas också föräldrar och sociala myndigheter.

Policyn utvärderas kontinuerligt av föreningens styrelse och nödvändiga revideringar görs i samband med detta.

Policy avseende jämlikhet, jämställdhet och sexuella trakasserier

Mål för jämlikhet 
Alla medlemmar i klubben oavsett typ av medlemskap, kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller annan tillhörighet har rätt att få uttrycka sin åsikt. Klubbens vision omfattar att alla får komma till tals, att alla ska känna sig sedda och hörda. Klubben ska tillvarata alla medlemmars åsikter som ett positivt inslag.

Mål för jämställdhet 
Jämställdhetsplanen för klubben handlar om att vi oavsett typ av medlemskap, kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller annan tillhörighet könsmässigt inte skapar eller sätter gränser där någon part kan känna sig åsidosatt eller förolämpad. Vi ska medverka till och synliggöra ojämställdheter samt verka för att alla som vill inkluderas.

Mål för sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier är en företeelse när någon känner sig förolämpad och integritetskränkt. Även beröringar, tafsande och skämt anses som kränkande och det är alltid den det berör som avgör om det är en förseelse eller ej. Om någon inom klubben känner en oro för detta beteende skall vederbörande omedelbart vidtala klubbchef eller styrelse för vidare samtal och eventuella åtgärder.

Medlemmars ansvar 
Medlem (eller gäst) uppmanas att rapportera till styrelsen eller närmast tillgänglig personal inom klubben om misstanke finns om brott mot denna policy.

Styrelsens ansvar 
Styrelsen ansvarar för att besluta om denna policy samt att informera medlemmar, green-fee gäster, anställda, ledare, funktionärer och entreprenörer om dess innehåll. Styrelsen ansvarar även för att när ett eller flera allvarliga, eller återkommande, brott mot denna policy uppstår vidta lämpliga åtgärder. Styrelsen ska samtidigt verka för att oegentligheter eller tvivel undanröjs.

Styrelsen ska, minst årligen, ta upp policyn på styrelsens mötesdagordning. Policyn ska vara ett levande dokument som vid behov omformuleras eller revideras.

Policy avseende registerutdrag för ledare

Allmänt 
Från den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Begränsat registerutdrag visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Ytterligare information finns på följande sidor:
RF:s https://www.rf.se/rf-arbetar-med/trygg-och-inkluderande-idrott
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

GKS policy 
Eftersom barn och ungdomsidrott är en central och omfattande verksamhet för GKS kan samtliga anställda och ledare förväntas ha direkt eller regelbunden kontakt med barn oavsett funktion inom klubben.

Med ledare avses ledare, tränare, kommittémedlemmar, styrelse, domare eller andra funktionärer som arbetar på uppdrag av GKS oavsett om det är ideellt eller arvoderat.

Mot bakgrund av detta ska alla anställda och ledare inom GKS omfattas av krav på att visa upp begränsat registerutdrag innan tjänst eller ledarroll tillträds.

GKS ska begära registerutdrag för alla ledare och anställda från 15 år som arbetar med, eller på annat sätt, har direkt och regelbunden kontakt med barn (under 18 år).

GKS ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av GKS, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll ska dokumenteras och förvaras i avsedd pärm på kansliet.

En förteckning över samtliga anställda och ledare som arbetar för GKS ska finnas på kansliet och uppdateras årligen eller vid behov.

Styrelsen utser två personer som var för sig utföra kontrollen för GKS räkning.

Om registerutdrag visar på avvikelser ska detta omedelbart rapporteras till styrelsen som beslutar om vidare hantering av ärendet.

I avvaktan på utredning ska personen inte delta i några aktiviteter som GKS arrangerar i egenskap av ledare.

Policy för investering, finansiering och likviditetshantering

Investerings- och finansieringsbeslut
Beslut om investeringar och finansiering fattas på höstmötet i enlighet med GKS stadgar. På mötet beslutas om ett ram-belopp för investeringar för nästkommande år. Investeringsbeslutet ska även innefatta inköp som finansieras via hyra eller leasing.

En plan på 3 – 5 år för utveckling av anläggningen med därtill hörande investeringsbehov upprättas inom ramen för styrelsens flerårsplan. Denna plan och förslag på av styrelsen prioriterade investeringar presenteras som underlag till beslut om investeringsbudgeten.

Investering och anläggningstillgång
Som investering räknas alla inköp som är avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten och som aktiveras i balansräkningen som anläggningstillgång eller nyttjas via leasingavtal. En anläggningstillgång redovisas när inköpsvärde överstiger 20.000kr per objekt (eller objektsportfölj) och användningstiden beräknas till 3 år eller längre.

Ett inköp som bara uppfyller ett av ovanstående krav kostnadsförs direkt och omfattas av driftsbudgeten.

Avskrivningstiden ska hållas så kort som möjligt med beaktande av tillgångens förväntade livslängd. Nedskrivningsbehov och utrangering ska prövas löpande.

Finansiering 
Finansiering ska i första hand ske med egna medel. I de fall det är fördelaktigare och om styrelsen bedömer det lämpligt kan leasing eller hyra väljas. All typ av extern finansiering ska beslutas av styrelsen (till exempel lån, checkräknings-kredit och leasing).

Likviditetshantering
Likviditet och förväntad förändring av likviditeten ska följas upp löpande av klubbchef i syfte att säkerställa att det alltid finns tillgängliga medel för kommande betalningar. Likviditetssituationen rapporteras löpande till styrelsen i samband med styrelsemöten.

Överskottslikviditet ska placeras på bankkonto eller specialinlåning i bank med insättningsgaranti från Svenska Staten. Om överskottslikviditeten uppgår till mer än 5 MSEK och överskottet förväntas kvarstå i över 30 dagar ska placeringen delas upp på minst två banker. Räntebindning får ske i maximalt 3 månader.