Bestämmelser för innehavare av spelrätt i GKS

Spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb (nedan kallad klubben) är personlig och kan endast förvärvas av fysisk person som är eller önskar bli medlem i klubben. Innehav av spelrätt vidimeras genom ett spelrättsbevis som utges av klubben. Antalet spelrätter som får utges är maximerat till ett av årsmötet fastställt antal. Spelrättsbeviset ger spelrättighet mot erläggande av klubben beslutade avgifter. Greenfeemedlemskap ”Solsidan” ger inte rätt till innehav av spelrättsbevis.

Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter för aktuell medlemskategori och inneha aktivt medlemskap i klubben. Undantag till ovan är om innehavaren senast den 31 december året innan ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrätten till klubben för vidare uthyrning. Knatte eller junior som innehar spelrättsbevis förbinder sig att, vid behov, upplåta sin spelrätt till klubben för vidare uthyrning.

Underlåter innehavare av spelrätt att betala beslutade avgifter och har avgift inte betalats inom 10 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att skriftligen häva spelrättens giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av spelrättsinnehavarens skuld på spelavgifter eller annat till klubben, för spelrättens värde på hävningsdagen. Värdet ska fastställas till genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade överlåtelserna av spelrätter. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättens giltighet hävs.

Innehavare av spelrätt får för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – upplåta spelrätten till annan fysisk person med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade medlems- och spelavgifter och avgift för hyra av spelrättsbevis till klubben. Innehavare av spelrätt måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben.

Den till vilken upplåtelse sker

  • Skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrätt i Salsjöbadens GK” – som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.
  • Får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrätt i Saltsjöbadens GK”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats. I annat fall kan inte spelrätten överlåtas.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning ska i så fall ske senast 31 december respektive år och medför befrielse av medlems- och spelavgift för kommande år.

I samband med konverteringen erhöll vissa medlemmar en extra spelrätt. Denna spelrätt medför inget krav på avgift förrän den dag den överlåts till ny eller befintlig seniormedlem från 30 år och uppåt.

Styrelsen har mandat att införa särskilda övergångsregler för medlemmar i ”Solsidan” i syfte att de under år 2022 ska ges möjlighet att avyttra sina spelrätter utan att behöva erlägga spelavgift.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrätt finns på klubbens hemsida.

”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb” fastställs årligen av årsmötet.