BESTÄMMELSER FÖR INNEHAVARE AV SPELRÄTTER

En spelrätt i Saltsjöbadens Golflubb (”klubben”) är personlig och kan endast förvärvas av fysisk
person, som är eller önskar bli medlem i klubben. Enbart spelrätten ger dig inte spelrättigheter på
klubbens banor, utan du måste också vara aktiv medlem i klubben och betala beslutade medlemsoch spelavgifter. För greenfeemedlemskap i ”Solsidan” gäller särskilda bestämmelser.

Om du inte har
– anmält utträde ut klubben senast den 31.12,
– anmält ändring av spel- eller medlemskategori senast den 30.11,
– beviljats passivt medlemskap och lämnat spelrätten till klubben för vidare uthyrning senast
den 31.12,
– återlämnat spelrätten till klubben utan krav på ersättning senast den 31.12, eller
– överlåtit din spelrätt senast den 31.12
är du skyldig att erlägga av klubben beslutade medlems- och/eller spelavgifter för nästkommande år.

Underlåter innehavare av spelrätt att betala beslutade avgifter och betalas inte avgift inom 10 dagar
efter skriftlig påminnelse därom, har klubben rätt att skriftligen häva spelrättens giltighet mot
erläggande av lösen beräknad på av klubben fastställt sätt. Eventuellt lösenbelopp ska erläggas inom
30 vardagar räknat från den tidpunkt då spelrättens giltighet hävs.

ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE AV SPELRÄTT

Överlåtelse av spelrätt sker på därför avsedd blankett som finns tillgänglig nedan. En förutsättning
för att spelrätten ska kunna överlåtas är att det på överlåtelsedagen inte föreligger skulder avseende
spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten. Förvärvaren införs i
spelrättsregistret först då skulden har betalats.

Upplåtelse av spelrätt sker på därför avsedd blankett, som finns tillgänglig nedan, och får enbart ske
för helt kalenderår till annan fysisk person under förutsättning att
– den som hyr en spelrätt införs i spelrättsregistret
– beviljas aktivt medlemskap i klubben
– betalar beslutade medlems- och spelavgifter och
– den som hyr ut spelrätten ändrar sin status till passiv medlem och betalar medlemsavgift för
denna kategori.

Fullständiga Bestämmelser för innehavare av spelrätt i klubben finner du nedan.