Golfbil

Saltsjöbadens Golfklubb har 12 st golfbilar för uthyrning. Bokning av golfbil görs lämpligen i samband med bokning av starttid, 08-717 01 25. Vi kan inte garantera att tillgång till fordon finns vid varje enskilt bokningstillfälle. Körkort för personbil (behörighet B) krävs för att få köra golfbil.

Hyra av golfbil 18 hål, medlem: 350 kr

Hyra av golfbil 18 hål, gäst: 500 kr

Årshyra golfbil, endast medlem: 4 500 kr

Allmänna hyresvillkor för golfbilar inom SGF

VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil, annars krävs terrängkörkort. Beträffande alkohol eller droger gäller samma regler som för bilkörning.

FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Körning tillås inte på allmän väg.

KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
Stor hänsyn och försiktighet ska iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.

ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.

UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

ÅTERLÄMNANDE
Efter avslutat spel ska bilen snarast parkeras på avsedd plats, samt tömmas av hyresmannen och nycklar återlämnas till uthyraren.

ANTAL PERSONER I GOLFBILEN
Våra golfbilar är avsedda endast för 2 personer samtidigt.

UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT
Om avtalet inte efterlevs hävs avtalet. Golfbilen tas i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs hyrestagaren.